comarchwdrComarch ERP XL

Bussiness Intelligence

 

 

W przeciętnej firmie codziennie generowane są tak ogromne ilości danych, że umysł ludzki nie jest w stanie ich analizować. Nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie Business Intelligence.

 

Business Intelligence – aktualne informacje łatwo dostępne dla każdego pracownika:

 • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
 • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez pracowników za pomocą myszki ("przeciągnij i upuść"), lub wykorzystania bazy kilkudziesięciu standardowych, gotowych do zastosowania analiz,
 • Automatyczne powiadomienia i alerty email o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
 • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne narzędzie pracy dla osób pracujących poza biurem.

Możliwości analityczne platformy Business Intelligence zostały zgrupowane w kilku obszarach:

 • Logistyka – dzięki wsparciu tego obszaru możesz kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów,
 • CRM – wiedza o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej, kontrola przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej,
 • Wyniki operacyjne – informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów,
 • Płatności – analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni),
 • Księgowość – pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Obroty i salda mogą być analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
 • Produkcja – pełna informacja na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na usterki techniczne maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy,
 • Wizyty i transport – analizy wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu, konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp., raporty z obszaru wizyt handlowców u klientów (np. koszty i przychody wygenerowane przez przedstawicieli handlowych, czas dojazdu), analizy dotyczące pracowników (np. wydatki na delegacje),
 • Business Scorecard – zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy,
 • Budżetowanie – pomoc w określaniu i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa, poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu,
 • Data mining – możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np. analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

Przykładowe zastosowania konkretnych analiz:

 • Alokacja kosztów – dzięki mechanizmowi możesz dowolnie rozbijać koszty ogólne według zdefiniowanych przez siebie kluczy podziałowych (np. analiza ogólnych kosztów energii elektrycznej w podziale na produkty, analiza kosztów marketingu w podziale na przychody z poszczególnych produktów, analiza kosztów wynagrodzeń w podziale na osobodni w ramach realizowanych projektów itp.),
 • Analiza ABC-XYZ – klasyfikacja łącząca podział produktów ze względu na ich udział w przychodach (A – towary o wysokim udziale w przychodach, C – towary o niskim udziale w przychodach) oraz ze względu na strukturę ich zużycia (X – regularne zużycie, Z – nieregularne zużycie); współczynniki produktów w ramach klasyfikacji ABC-XYZ mogą być wykorzystywane w automatycznym ustalaniu i utrzymywaniu optymalnego poziomu zapasów,
 • Analizy oparte na danych statystycznych GUS – możliwość zestawienia informacji z wewnątrz firmy z danymi rynkowymi (np. analiza średnich cen detalicznych wybranych towarów i usług, analiza wskaźników PKB, kursy walut NBP, analiza struktury demograficznej ludności na wybranym terenie, analiza ilości i struktury podmiotów gospodarczych),
 • Symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych (analiza What-If) – możliwość skutecznej oceny potencjalnych szans i ryzyk, które mogą wystąpić w działalności przedsiębiorstwa. Określ wielkość, którą chcesz analizować, oraz czynniki mające na nią wpływ, a następnie zobacz, jak zmiany wartości założonych czynników wpłyną na analizowaną wartość (np. wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy),
 • Określenie przyszłego zachowania klientów (analiza RFM) – polega ona na grupowaniu informacji dotyczących kontrahentów na podstawie przeszłych zachowań zakupowych. Celem raportu jest znalezienie i ocena najbardziej wartościowych dla przedsiębiorstwa klientów,
 • Monitorowanie produktów przynoszących największą sprzedaż czy też kontrahentów zalegających z najwyższymi należnościami – wybór "Top-N" elementów w analizie zawęża wyniki analizy do "N" – największych/najmniejszych wartości, dzięki czemu zyskujesz prostą w analizie informację.

 

1227