comarchwdrComarch ERP XL

Środki trwałe

 

 

Dzięki systemowi Comarch ERP XL skutecznie usprawnisz obszar związany z zarządzaniem środkami trwałymi w firmie, nie tylko od strony wprowadzania i ewidencji podstawowych składników majątku trwałego, ale także poprzez automatyzację naliczania odpisów amortyzacyjnych. System wspiera pełną paletę procesów zarządzania majątkiem.

 

Ewidencja składników majątku trwałego:

  • Podstawą ewidencji majątku trwałego są księgi inwentarzowe zorganizowane w wielopoziomową strukturę drzewa, czyli wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
  • Na kartotece środka trwałego możliwe jest określenie szeregu parametrów, takich jak KŚT, osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, osoba odpowiedzialna, miejsce, gdzie znajduje się środek, czy szereg właściwości ŚT,
  • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną odbywa się na podstawie stosownych dokumentów, np. przyjęcie składnika majątku trwałego – dokument OT, zwiększenie lub zmniejszenie wartości – dokument MW, likwidacja składnika majątku trwałego – dokument LT, amortyzacja – dokument AM, zmiana osoby odpowiedzialnej – dokument ZO.

 

Amortyzacja składników majątku trwałego:

  • Odpisy amortyzacyjne mogą być n aliczane automatycznie w okresach wskazanych przez użytkownika,
  • Wielkość wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki,
  • Składniki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF) oraz podatkowym,
  • W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania.

 

Plan amortyzacji:

  • Udostępnia wykonanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych.

Dynamiczne raportowanie:

  • Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.

 

1223