enovapartnerenova365 Handel

Moduł Handel systemu enova365 wspiera prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstw o różnych profilach. Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W standardzie dostępne są też podstawowe raporty. Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe.

enovahandel1Sprzedaż

Program służy do wystawiania m.in.: faktur (netto albo brutto), paragonów, faktur korygujących (ilościowo-wartościowych), faktur proforma oraz zaliczkowych. Dokumenty mogą być rejestrowane w dowolnych walutach. Transakcje WDT wspiera elektroniczna obsługa deklaracji Intrastat. System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Liczba kas i rachunków jest nieograniczona. System pozwala na rozszerzenie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów umożliwiając wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały. Mechanizm pozwala na dostosowanie systemu do potrzeb branżowych.

Zakup

Standardowo moduł pozwala wystawiać: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowo-wartościowe), faktury zaliczkowe, zamówienia, oferty. Transakcje WNT uzupełniają dokumenty wewnętrzne oraz elektroniczne deklaracje Intrastat dla przywozu.

Zamówienia i oferty, zarządzanie dostawami

Moduł Handel umożliwia wystawianie zamówień, ofert i zapytań ofertowych. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar. Dostępne są funkcje przygotowania zamówień do dostawców na podstawie: stanu towaru, ilości minimalnej, ilości zamówionej, ilości sprzedanej w wybranym okresie itp. Moduł może wspierać zarządzanie łańcuchem dostaw. Odpowiednia konfiguracja pozwala na powiązanie zamówień odbiorców z zamówieniami do dostawców, w taki sposób, by dostarczony towar o określonych właściwościach był przeznaczony dla zamawiającego odbiorcy.

Magazyn

Program umożliwia wystawianie dokumentów: wydań i przyjęć, przesunięć międzymagazynowych oraz korekt tych dokumentów. Dokumenty wydań i przyjęć można wystawiać ręcznie i przekształcać do faktur lub mogą powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (domyślnie FIFO, ale możliwe jest też rejestrowanie obrotów np. wg właściwości takiej jak data przydatności). W standardzie obsługiwane są procesy inwentaryzacji i kompletacji (w razie większych potrzeb do dyspozycji jest moduł enova365 Produkcja). System może obsługiwac wiele magazynów.

enovahandel2

Towary, usługi, produkty, receptury

Kartoteki występują w czterech rodzajach: towar (tworzy obroty magazynowe), usługa, produkt (towar z określonymi składnikami kompletacji) oraz receptura (procedura kompletacji lub dekompletacji). Karta, oprócz danych podstawowych (nazwa, kod, jednostka), zawiera również listę kodów kreskowych, jednostek alternatywnych z przelicznikami, zamienników oraz opakowań. Z poziomu karty jest dostęp do pozycji wszystkich dokumentów dotyczących tego towaru, zasobów w rozbiciu na poszczególne partie, listy obrotów z podsumowaniem stanu po operacjach.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera: podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listy dokumentów związanych z kontrahentem, prowadzić rozrachunki, analizować bieżący bilans zobowiązań i należności, określić stosowaną w transakcjach cenę lub cennik indywidualny.

Umowy i faktury cykliczne

System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kaucje

Program pozwala na wystawianie dokumentów kaucji (automatycznie lub ręcznie), najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów, Ewidencja Środków Pieniężnych

Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do Rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, która jest źródłem danych dla księgowości. Moduł Handel uzupełniony jest modułem Ewidencji Środków Pieniężnych.

Raporty i wydruki

Moduł Handel dostarcza szereg raportów oraz zestawień analitycznych np. sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaż wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności. Własne raporty mogą w prosty sposób być dołączone do systemu. Jeśli nie jest to wystarczające, raportowanie można uzupełnić modułem enova365 Analizy Wielowymiarowe.

Pulpit Kontrahenta

Platforma internetowa B2B dedykowana dla stron transakcji handlowych (odbiorcy/dostawcy). Głównym zadaniem aplikacji i jednocześnie jej największą zaletą jest skrócenie procesu rejestracji i obiegu dokumentów oraz szybkie uzyskiwanie informacji zwrotnych w relacji użytkownik enova365 – kontrahent. To doskonałe narzędzie do komunikacji, mogące uprościć pracę w firmie, a także zastąpić kontakty telefoniczne, mailowe i bezpośrednie z kontrahentem w przypadku rutynowych działań.