enovapartnerenova365 Kadry i Płace

Kadry Płace systemu ERP enova365 skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie), jak i zestawień przygotowanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

enovakadpla1Kadry

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy. Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie takich informacji jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Program umożliwia usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm "zapisów historycznych" daje możliwość zapamiętania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

Płace

Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i zleceń, lecz także pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodaktowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

Kalendarze

Ergonomiczne kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności), bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

enovakadpla2Deklaracje

W tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe: PIT-4R, 11,8AR, IFT-1, IFT-1R, ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA i rozliczeniowe: DRA, RCA, RZA, RSA. Można je wyeksportować do Programu Płatnik. Aplikacja oblicza również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu Sod Offline. Wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, DG-1, Z-06 dla GUS.

Systemy wydruków

Definiowalny system umożliwia przygotowanie wydruków w dowolnym układzie w oparciu o dane z programu. Dzięki temu proces sprawozdawczości zostaje uproszczony. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programu MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

System enova365 zawiera moduł ZZL, który ułatwia zarządzanie personelem zarówno w średniej wielkości firmie, jak i w dużej korporacji. Od strony funkcjonalnej pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych (kwartalnych, półrocznych i rocznych), ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata, aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Pulpit Pracownika, Pulpit Kierownika

Platforma internetowa Pulpit pracownika wraz Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Dzięki aplikacji pracownicy mogą monitorować swój czas pracy i wymiar urlopów, ewidencjonować wnioski urlopowe, wnioski o delegacje służbowe, sprawdzać pasek wypłaty oraz kartę wynagrodzeń pracowniczych itp. Profil kierownika pozwala zatwierdzać wnioski urlopowe pracowników, wnioski o delegacje służbowe, przeglądać dane personalne pracownika oraz wprowadzać czas pracy. Planowanie czasu pracy może odbywać się poprzez zestawienia, które pozwalają na jednoczesną edycję wielu pracowników na jednym formularzu. Proces inicjacji oraz obiegu wniosków o delegacje służbowe dzięki rozszerzeniu o moduł Workflow, pozwala na realizację obiegu w ujęciu procesowym. Dzięki czemu użytkownik prowadzony jest przez kreator konkretną ścieżką postępowania. Dodatkowo współpraca z modułem Delegacje PWS umożliwia sprawne rozliczenie delegacji wraz z automatycznym naliczeniem diet.