enovapartnerenova365 Księgowość

Księga Handlowa przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które usprawnia im codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane są i drukowane deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7 z możliwością tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej. System filtrów definiowanych przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania istotnych informacji w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, w ramach aplikacji dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora.

enovaksieg1Ewidencja VAT

Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalność służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). W programie można prowadzić ewidencję rozrachunków walutowych, importować kursy walutowe, rozliczać różnice kursowe bieżące oraz wyceniać rozrachunki i środki pieniężne na dzień bilansowy. Program umożliwia zautomatyzowane wprowadzanie zapłat poprzez wykorzystanie m.in. przelewów, matryc oraz – przy użyciu modułu dodatkowego enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe - import plików z wyciągami z systemu bankowego.

Ewidencja dokumentów

Służy do wprowadzania dokumentów oraz umożliwia automatyczne zaksięgowanie do dziennika.

Dziennik, bufor księgowań

Funkcjonalność umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub subdzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe). Bufor księgowań daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Zestawienia księgowe

Moduł pozwala zdefiniować bilans firmy oraz inne zestawienia w oparciu o wskazane pozycje planu kont i inne dane analityczne wprowadzone przez użytkownika, co pozwala na sprawne wyliczenie oraz przejrzyste zaprezentowanie wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

Schematy księgowe

Działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich dokumentów na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent czy opis analityczny. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Zastosowanie schematów wraz z systemem parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminuje pojawianie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

enovaksieg2Analizy MS Excel

Moduł Analizy MS Excel to narzędzie do szybkiej i sprawnej implementacji analiz księgowych w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel. Umożliwia łatwe tworzenie arkuszy przez głównych księgowych i analityków, którzy sami najlepiej wiedzą, jakie zestawienia są im potrzebne, a jednocześnie dysponują zaledwie podstawową znajomością zasad projektowania arkuszy kalkulacyjnych. Po zainstalowaniu dodatku dane z planu kont Księgi Handlowej enova365 dostępna są w programie Excel. Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe, które podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365. Moduł wymaga odpowiedniej licencji.

Złe Długi

enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu "złych długów".

Księga Inwentarzowa

Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały). Program obsługuje w pełni automatycznie liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji. Aplikacja pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, takich jak przeglądy, legalizacje czy wyceny. Moduł umożliwia ewidencję zestawów środków trwałych. Pracę z Księgą Inwentarzową można zacząć w dowolnym momencie roku. Oprócz tego funkcjonalność Księgi Inwentarzowej obejmuje m.in.: dowolne ustawienia lat obrachunkowych, pełen dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym, automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych, inwentaryzację środków trwałych oraz rozliczanie ulg inwestycyjnych.