enovapartnerenova365
Produkcja

Technologie i operacje

Moduł enova Produkcja obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów. Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty i produkty zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.

Zlecenia produkcyjne

Zlecenia tworzy się na dwa sposoby. Jeśli wybierzemy produkt, automatycznie wska zana zostanie związana z nim technologia. Jeżeli zaczniemy od wybrania technologii, powstające według niej produkty staną się pozycjami zlecenia. W jednej technologii (a tym samym w zleceniu) może wystąpić wiele produktów. Wskazanie wzorcowej technologii powoduje utworzenie jej kopii wykorzystywanej tylko w danym zleceniu. Dzięki temu można ją modyfikować bez wpływu na wzorzec. Zatwierdzone i realizowane zlecenia dają się

w określonym zakresie edytować, co pozwala na przykład na odnotowanie nietypowego zużycia surowców. Zlecenie produkcyjne może być powiązane z dokumentami odnoszącymi się do produktów lub surowców, co umożliwia m.in. bezpośrednie generowanie powiązanych zamówień na niezbędne surowce lub zleceń na półprodukty.

Kalkulacje kosztów

Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców i dodatkowe koszty. Mogą one dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. System obsługuje rozliczanie produkcji w cenach ewidencyjnych i rzeczywistych. Te ostatnie kalkulowane są na podstawie kosztów zlecenia, do których zaliczają się koszty zużytych surowców obliczone według ich wartości magazynowej. Można również przyjmować produkty w cenach ewidencyjnych przed zarejestrowaniem wszystkich kosztów i rozchodu wszystkich surowców, a następnie po rozliczeniu zlecenia skorygować ich wartość do rzeczywistego kosztu wytworzenia. Przeliczane na jednostkę produktu ilości surowców i wartości kosztów są stałe bądź wyliczane według algorytmu zdefiniowanego przez użytkownika w konfiguracji. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów generuje się dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Mogą zatem powstawać w miarę postępu realizacji zlecenia.

Zintegrowanei konfigurowalne środowisko

Jako element zintegrowanego systemu moduł Produkcja jest powiązany funkcjonalnie z modułami enova Handel i Księgowość. Dzięki temu umożliwia kompletną obsługę całego procesu, począwszy od zamówienia, poprzez zlecenie produkcyjne, zakup lub zarezerwowanie surowców, aż po sprzedaż produktu i tworzenie dokumentacji handlowej. Obieg dokumentów oraz inne funkcje modułu są konfigurowalne, co pozwala na dostosowanie jego działania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

enovaprod1

Najważniejsze funkcje w skrócie:

enovaprod2