Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

 • Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie, jak i niemających na nie wpływu
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (planowanie kosztów płac, podwyżek)
 • Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika)
 • Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy
 • Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np. badań lekarskich, rozliczeń
 • Możliwość ewidencjonowania informacji z umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS
 • Możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników poprzez operacje zbiorcze

Automatyzacja comiesięcznego naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi

 • Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych)
 • Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty
 • Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków
 • Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych o ukończonych szkołach i przebiegu zatrudnienia
 • Kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie w danym roku
 • Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym
 • Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku
 • Kartoteka list płac, umożliwiająca ich przeglądanie lub wydrukowanie wstecznie dowolnej listy płac
 • Możliwość tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów
 • Możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji
 • Możliwość rozliczania dwóch różnych umów cywilnoprawnych (jedna z ubezpieczeniami, druga bez ubezpieczeń) w jednym okresie płacowym
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
 • Możliwość zarządzania i kontrola nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika
 • Automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji; podział kwoty na kilka przelewów, np. ze względu na termin realizacji

Możliwość zbiorczego wprowadzania zdarzeń

Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku – po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
 • Możliwość ukrycia nieużywanych w aktualnej wersji programu elementów, wzorców, definicji zdarzeń w Archiwum Definicji
 • Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń oraz danych kadrowych
 • Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i na koniec roku
 • Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki)

Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa

 • Możliwość wydruku dokumentów kadrowych wykorzystujących MS Word z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów dla tych wydruków
 • Szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel: możliwość definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe
 • Możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
 • Wydruki deklaracji PIT na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem oraz możliwość tworzenia plików XML do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik
 • Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, Karta zasiłkowa ZUS Z-17, Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów indywidualnie i grupowo
 • Obsługa dofinansowań dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych SODiR

 


Możliwość podglądu polecenia księgowania dla wybranej grupy pracowników

 


Ochrona informacji

 

 • Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika – pełen dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą przeglądać tylko dane personalne pracowników)
 • Możliwość utajnienia płac i danych kadrowych Integracja z programem Finanse i Księgowość
 • Integracja bezpośrednia (przez moduł Integracji) lub pośrednia (przesyłanie danych poleceniem księgowania przez plik) do programu Symfonia Finanse i Księgowość
 • Możliwość dowolnego rozksięgowania wynagrodzeń m.in. ze względu na miejsce powstawania kosztów