System Symfonia, oprogramowanie ułatwiające zarządzanie średnią i małą firmą, został poszerzony o program do obsługi procesu produkcji. Dzięki temu Symfonia zapewnia kompleksowe wsparcie wszystkich kluczowych obszarów prowadzenia biznesu.

Symfonia Produkcja wspomaga technologiczny proces wytworzenia produktów. Pozwala na zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem produkcji, precyzyjne szacowanie kosztów i surowców oraz ewdencjonowanie powstałych odpadów. Dodatkowo, dzięki moliwości obsługi wielu zleceń produkcyjnych oraz planowaniu potrzeb produkcyjnych, w znacznym stopniu usprawnia pracę działów produkcji, handlowych i księgowych.

Symfonia Produkcja umożliwia elastyczne dostosowanie procesu produkcyjnego do ilości spływających zamówień, zmian w technologii wytworzenia czy recepturze produktu, a bieżąca kontrola kosztów dodatkowych sprzyja optymalizacji całego procesu.

Symfonia Produkcja jest ściśle zintegrowana z programem Symfonia Handel. Programy bazują na wspólnych kartotekach towarowych, dokumentach magazynowych, zamówieniach i zdefiniowanych magazynach. W ramach integracji, oba programy mogą korzystać z automatycznych księgowań dokumentów, m.in. wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt.

Wybrane korzyści

Kadra zarządzająca

 • bieżące dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych,
 • pełna informacja o kosztach zleceń i planów produkcyjnych,
 • zwiększenie efektywności rozliczania produkcji,
 • kontrola magazynu i surowców w toku,
 • możliwość raportowania, uwzględniająca specyfikę firmy,
 • raporty graficzne.

Zarządzanie magazynem

 • automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych na podstawie danych zawartych w technologii i zleceniach,
 • możliwośc śledzenia partii towarowej po numerze zlecenia,
 • kontrola ilości odpadów.

Kadra kierownicza

 • kontrola i rozliaczanie planów produkcyjnych oraz zleceń,
 • rozliczanie efektywności pracowników,
 • możliwość rozliczania grupy lub użytkownika z wadliwych partii towarowych,
 • rozliczanie kosztów dodatkowych, np. energia, usługi zewnętrzne,
 • kontrola rentowności produkcji,
 • elastyczne reagowanie w przypadku zmian cen surowców.

Księgowość

 • automatyczny dostęp do zestawień z produkcji
 • możliwość analizy kosztów produkcji.

Definiowanie technologii produkcji


Symfonia Produkcja umożliwia definiowanie norm w postaci kart technologicznych, pozwalających na tworzenie zmiennych wariantów do tego samego wyrobu, uwzględniających różne surowce, operacje, odpady lub koszty.
Pozwala na przypisanie technologii do receptury dowolnych wydruków w postaci rysunków technicznych, kart technologicznych itd. Dodatkowym elementem definicji technologii jest kalkulator, w którym można zasymulować koszty produkcji określonej wielkości partii, a także sprawdzić czasochłonność jej wykonania. Jest to przydatne narzędzie do prognozowania wartości potencjalnych kontraktów i negocjowania cen.

Planowanie


Proces produkcji rozpoczyna się od utworzenia planu produkcyjnego, w którym decydujemy zarówno o ilości wyrobu, jak i technologii produkcji. Jednocześnie istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji. W przypadku gdy wyrób gotowy składa się z półproduktów, Symfonia Produkcja - po zatwierdzeniu planu - może generować zarówno zlecenie główne, jak i podzlecenia na potrzebne półprodukty.

Zlecenie produkcyjne
Podstawowym elementem operacyjnym modułu jest zlecenie produkcyjne. Cała praca operacyjna wykonywana jest na zleceniu, tj. wystawienie dokumentów pobrania, przyjęcia oraz korekty, wprowadzenie  wykonawcy zlecenia, aż po rejestrację rzeczywistych odpadów i czasu. Ułatwia to kontrolę nad powstałymi różnicami między tym, co jest zdefiniowane w karcie, a rzeczywistością.

Wybrane cechy zlecenia:

 • organizacja zgodna z hierarchią produkcji,
 • możliwość łatwego pobrania wszystkich składników receptury w ilości potrzebnej do skompletowania produktu w zadanej ilości,
 • możliwość pobierania i zwracania pojedynczych materiałów,
 • możliwość zaewidencjonowania materiałów innych niż zdefiniowane w technologii,
 • możliwość zaewidencjonowania składników uszkodzonych,
 • możliwość zaewidencjonowania nadwyżek,
 • możliwość zaewidencjonowania kosztów dodatkowych (np. usługa podwykonawcy),
 • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych,
 • automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w programie Symfonia Handel,
 • rejestracja czasu pracy wykonawców.

Operacje i koszty dodatkowe
Symfonia Produkcja umożliwia utworzenie własnego słownika operacji oraz kosztów dodatkowych związanych z produkcją. W zależności od ustawień programu słowniki te wykorzystywane są do kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji.

Raportowanie
Symfonia Produkcja zawiera zaawansowany moduł raportujący, który - za pomocą prostych zapytań SQL oraz narzędzia do prezentacji danych - przedstawia dane z bazy w dowolnym formacie i układzie. Moduł raportujący jest elastycznym narzędziem umożliwiającym zdefiniowanie dowolnego zestawu raportów. Przekrojowe, zbiorcze raportowanie na podstawie wszystkich dostępnych danych następuje z jednego, centralnego miejsca. Raporty można eksportować do popularnych formatów, m.in. pdf, rtf, doc, xls. Do dyspozycji jest również Kreator Raportów, umożliwiający graficzną prezentację danych.