Kadry i Płace to:

 • efektywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa,
 • minimalizacja kosztów obsługi dzięki możliwości zastosowania gotowych elementów ułatwiających naliczanie wynagrodzeń,
 • automatyzacja skomplikowanych procesów, np. ewidencji i rozliczania zasiłków chorobowych oraz urlopów,
 • kompleksowa obsługa współpracy z urzędami (ZUS, US i inne): -dostęp do deklaracji podatkowych z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego, -współpraca z programem Płatnik,
 • współpraca z programem SODiR Offline tj. zakładami pracy chronionej, przygotowanie deklaracji do PFRON wraz z załącznikami w postaci elektronicznej,
 • zwiększona efektywność działów kadrowo-płacowych dzięki automatyzacji standardowych czynności,
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej.

Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. Elementy procesu realizowane są poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń. System pozwala na pełną ewidencję wynagrodzeń (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne), generowanie list płac. Współpracuje z systemami bankowości elektronicznej oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów. Odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych. Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych – rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych. Automatyzuje rozliczenia podatkowe oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń. Umożliwia automatyczne wprowadzanie zmian w ewidencji kadrowej oraz w systemie wynagrodzeń w zamkniętych miesiącach wraz z obsługą ich skutków. Ułatwia także kontrolę ewidencji zdarzeń oraz przygotowanie skorygowanych deklaracji. Obsługuje wszystkie wzory przelewów, generując pliki elektroniczne lub przelewy papierowe (w formie nadruków lub gotowych druków). Pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych pracowników i firmy. Obsługuje także wszystkie zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz kontrolą limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy pozaubezpieczeniowych (FGŚP oraz Fundusz Pracy) i ubezpieczenia zdrowotnego. W pełni zintegrowany z systemem, włącznie z dekretacją kosztów wynagrodzeń do modułu Finanse i Księgowość oraz z modułami Nieobecności, Karty Pracy, eRaporty HR.

Intranet:

 • stanowi źródło informacji o firmie dla pracowników (komunikaty od zarządu, informacje o awansach, zarządzeniach, zmianach itp.),
 • zapewnia stały dostęp do bieżących informacji wewnątrzfirmowych, takich jak dane kontaktowe do każdego z pracowników, zależności służbowe, planowane nieobecności,
 • skupia życie informacyjne firmy ułatwia pracę, motywuje i integruje pracowników, -ułatwia dostęp do informacji o innych pracownikach i firmie dzięki sprawnej wyszukiwarce. Moduł pełni funkcję wewnętrznego portalu komunikacyjnego, wspiera zarządzanie wiedzą, informacją i zasobami organizacji. Usprawnia wymianę informacji pomiędzy zarządem i pracownikami firmy, jak również jej przepływ między działami i oddziałami przedsiębiorstwa

Moduł eRaporty HR:

 • wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych działów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kosztów zarządzania zespołami,
 • ułatwia politykę informacji pracowników z zakresu kadrowo-płacowego,
 • pozwala na szybki dostęp do kluczowych dla kadry zarządzającej informacji,
 • upraszcza kontrolę kosztów pracy przez przełożonego,
 • gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych,
 • podnosi komfort pracy dzięki swobodnemu dostępowi do zestawień w dowolnym czasie i miejscu.

Moduł wspiera w przedsiębiorstwie politykę informacji wewnętrznej i umożliwia pracownikom dostęp do informacji kadrowo-płacowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dostępu do informacji obowiązujących w organizacji. Informacje są publikowane w formie zestawień, raportów zdefiniowanych w module Forte Kadry i Płace. Dostęp do raportów jest chroniony systemem uprawnień, a zakres informacji jest ograniczony do określonego dla pracownika poziomu dostępu do informacji. Przykładowe zastosowania mogą dotyczyć informacji o wynagrodzeniach, czasie pracy, nieobecnościach, terminach badań m.in.: publikacja pasków płacowych, udostępnienie zaświadczeń o zarobkach, udostępnienie szczegółowej informacji o warunkach zatrudnienia i wynagradzania, podgląd RMUA.
Przełożeni, kadra kierownicza mogą generować zbiorcze raporty dotyczące ich podwładnych zgodne w zawartości z przyjętymi zasadami i uprawnieniami. Rozwiązanie pozwala na skuteczne ograniczenie uciążliwych, rutynowych
czynności pracowników działów kadrowych, związanych z przygotowywaniem raportów i dokumentów informacyjnych dla pracowników. Moduł eRaporty HR jest w pełni zintegrowany z modułem Forte Kadry i Płace oraz innymi modułami systemu z obszaru Forte Zarządzanie Zasobami: Kapitał Ludzki.

Nieobecności wpływają na:

 • obniżenie kosztów rejestracji, obiegu, akceptacji wniosków nieobecności,
 • podniesienie jakości ewidencji nieobecności pracowników,
 • precyzyjne planowanie płynności działania przedsiębiorstwa w odniesieniu do zasobów ludzkich (planowanie urlopów, zastępstw, procesów zależnych od obsady konkretnych stanowisk),
 • podniesienie komfortu pracy dzięki możliwości planowania nieobecności, monitorowania statusu wniosków, swobody w dostępie do informacji,
 • racjonalne planowanie pracy działu/zespołu przez przełożonych.

Moduł obsługuje proces zgłaszania, akceptacji i rejestracji wniosków dotyczących nieobecności. Eliminuje zbędną biurokrację i zapewnia rzetelność rozliczeń dni wolnych. Dostęp do zbiorczych i aktualnych informacji o planach urlopowych podległego zespołu ułatwia menadżerom planowanie i utrzymywanie ciągłości pracy działu.
Pracownicy otrzymują wygodne narzędzia pozwalające na kontrolę statusu złożonych wniosków urlopowych oraz liczby wykorzystanych dni wolnych. Aplikacja ułatwia też organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, zapewniając dostęp do informacji o aktualnych i planowanych absencjach pracowników lub ewentualnych zastępstwach. W pełni zintegrowany z modułem Kadry i Płace i jego mechanizmami ewidencji nieobecności oraz naliczania wynagrodzeń.